Odstoupení od smlouvy

Kupující – fyzická osoba nepodnikatel – má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.

 • Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme využít formulář uvedený zde.
 • Pokud kupující nevyužije formulář, v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky/faktury a číslo bankovního účtu.
 • Vrácenou zásilku je nutné pečlivě zabalit, aby nedošlo k požkození zboží během přepravy.
 • Vrácené zboží by nemělo jevit známky používání.
 • Pokud kupující vrací produkt, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
 • Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 • Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 • S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel – nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
 • Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
  • u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 7 dní od uskutečnění objednávky
  • u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy:

skladproeshop.cz – ODCZ.cz
Třída národní svobody 20/16
397 01 Písek